Números en neerlandès

Aprenentatge de números a neerlandès és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem neerlandès números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a neerlandès educació lingüística.

neerlandès els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te neerlandès nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en neerlandès amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en holandès

Número Ortografia Escolta
0 nul
1 een
2 twee
3 drie
4 vier
5 vijf
6 zes
7 zeven
8 acht
9 negen
10 tien
11 elf
12 twaalf
13 dertien
14 veertien
15 vijftien
16 zestien
17 zeventien
18 achttien
19 negentien
20 twintig
21 eenentwintig
22 tweeëntwintig
23 drieëntwintig
24 vierentwintig
25 vijfentwintig
26 zesentwintig
27 zevenentwintig
28 achtentwintig
29 negenentwintig
30 dertig
31 eenendertig
32 tweeëndertig
33 drieëndertig
34 vierendertig
35 vijfendertig
36 zesendertig
37 zevenendertig
38 achtendertig
39 negenendertig
40 veertig
41 eenenveertig
42 tweeënveertig
43 drieënveertig
44 vierenveertig
45 vijfenveertig
46 zesenveertig
47 zevenenveertig
48 achtenveertig
49 negenenveertig
50 vijftig
51 eenenvijftig
52 tweeënvijftig
53 drieënvijftig
54 vierenvijftig
55 vijfenvijftig
56 zesenvijftig
57 zevenenvijftig
58 achtenvijftig
59 negenenvijftig
60 zestig
61 eenenzestig
62 tweeënzestig
63 drieënzestig
64 vierenzestig
65 vijfenzestig
66 zesenzestig
67 zevenenzestig
68 achtenzestig
69 negenenzestig
70 zeventig
71 eenenzeventig
72 tweeënzeventig
73 drieënzeventig
74 vierenzeventig
75 vijfenzeventig
76 zesenzeventig
77 zevenenzeventig
78 achtenzeventig
79 negenenzeventig
80 tachtig
81 eenentachtig
82 tweeëntachtig
83 drieëntachtig
84 vierentachtig
85 vijfentachtig
86 zesentachtig
87 zevenentachtig
88 achtentachtig
89 negenentachtig
90 negentig
91 eenennegentig
92 tweeënnegentig
93 drieënnegentig
94 vierennegentig
95 vijfennegentig
96 zesennegentig
97 zevenennegentig
98 achtennegentig
99 negenennegentig
100 honderd