Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Armenia

հունվար 1
փետրվար 2
մարտ 3
ապրիլ 4
մայիս 5
հունիս 6
հուլիս 7
օգոստոս 8
սեպտեմբեր 9
հոկտեմբեր 10
նոյեմբեր 11
դեկտեմբեր 12
By clicking ”OK”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.