Números en armeni

Aprenentatge de números a armeni és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem armeni números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a armeni educació lingüística.

armeni els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te armeni nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en armeni amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en armeni

Número Ortografia Escolta
0 զէրօ
1 մեկ
2 երկու
3 երեք
4 չորս
5 հինգ
6 վեց
7 յոթ
8 ութ
9 ինը
10 տաս
11 տասնմեկ
12 տասներկու
13 տասներեք
14 տասնչորս
15 տասնհինգ
16 տասնվեց
17 տասնյոթ
18 տասնութ
19 տասնինը
20 քսան
21 քսանմեկ
22 քսաներկու
23 քսաներեք
24 քսանչորս
25 քսանհինգ
26 քսանվեց
27 քսանյոթ
28 քսանութ
29 քսանինը
30 երեսուն
31 երեսունմեկ
32 երեսուներեք
33 երեսուներեք
34 երեսունչորս
35 երեսունհինգ
36 երեսունվեց
37 երեսունյոթ
38 երեսունութ
39 երեսունինը
40 քառասուն
41 քառասունմեկ
42 քառասուներկու
43 քառասուներեք
44 քառասունչորս
45 քառասունհինգ
46 քառասունվեց
47 քառասունյոթ
48 քառասունութ
49 քառասունինը
50 հիսուն
51 հիսունմեկ
52 հիսուներկու
53 հիսուներեք
54 հիսունչորս
55 հիսունհինգ
56 հիսունվեց
57 հիսունյոթ
58 հիսունութ
59 հիսունինը
60 վաթսուն
61 վաթսունմեկ
62 Վաթսուն
63 վաթսուներեք
64 վաթսունչորս
65 վաթսունհինգ
66 վաթսունվեց
67 վաթսունյոթ
68 վաթսունութ
69 վաթսունինը
70 յոթանասուն
71 յոթանասունմեկ
72 յոթանասուներկու
73 յոթանասուներեք
74 յոթանասունչորս
75 յոթանասունհինգ
76 յոթանասունվեց
77 յոթանասունյոթ
78 յոթանասունութ
79 յոթանասունինը
80 ութանասուն
81 ութանասունմեկ
82 ութանասուներկու
83 ութանասուներեք
84 ութանասունչորս
85 ութանասունհինգ
86 ութանասունվեց
87 ութանասունյոթ
88 ութանասունութ
89 ութանասունինը
90 իննսուն
91 իննսունմեկ
92 իննսուներկու
93 իննսուներեք
94 իննսունչորս
95 իննսունհինգ
96 իննսունվեց
97 իննսունյոթ
98 իննսունութ
99 իննսունինը
100 հարյուր