Números en suec

Aprenentatge de números a suec és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem suec números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a suec educació lingüística.

suec els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te suec nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en suec amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en suec

Número Ortografia Escolta
0 noll
1 ett
2 två
3 tre
4 fyra
5 fem
6 sex
7 sju
8 åtta
9 nio
10 tio
11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo
21 tjugoett
22 tjugotvå
23 tjugotre
24 tjugofyra
25 tjugofem
26 tjugosex
27 tjugosju
28 tjugoåtta
29 tjugonio
30 trettio
31 trettioett
32 trettiotvå
33 trettiotre
34 trettiofyra
35 trettiofem
36 trettiosex
37 trettiosju
38 trettioåtta
39 trettionio
40 fyrtio
41 fyrtioett
42 fyrtiotvå
43 fyrtiotre
44 fyrtiofyra
45 fyrtiofem
46 fyrtiosex
47 fyrtiosju
48 fyrtiåtta
49 fyrtionio
50 femtio
51 femtioett
52 femtiotvå
53 femtiotre
54 femtiofyra
55 femtiofem
56 femtiosex
57 femtiosju
58 femtioåtta
59 femtionio
60 sextio
61 sextioett
62 sextiotvå
63 sextiotre
64 sextiofyra
65 sextiofem
66 sextiosex
67 sextiosju
68 sextioåtta
69 sextionio
70 sjuttio
71 sjuttioett
72 sjuttiotvå
73 sjuttiotre
74 sjuttiofyra
75 sjuttiofem
76 sjuttiosex
77 sjuttiosju
78 sjuttioåtta
79 sjuttionio
80 åttio
81 åttoiett
82 åttiotvå
83 åttiotre
84 åttiofyra
85 åttiofem
86 åttiosex
87 åttiosju
88 åttioåtta
89 åttionio
90 nittio
91 nittioett
92 nittiotvå
93 nittiotre
94 nittiofyra
95 nittiofem
96 nittiosex
97 nittiosju
98 nittioåtta
99 nittionio
100 hundra