Học các tháng bằng tiếng Hàn

Học các tháng bằng tiếng Hàn

Các tháng trong tiếng Hàn là gì?

1 월 1
2 월 2
3 월 3
4 월 4
5 월 5
6 월 6
칠월 7
팔월 8
구월 9
십월 10
십일월 11
12 월 12