Học các tháng bằng tiếng Na Uy

Học các tháng bằng tiếng Na Uy

Các tháng trong Tiếng Na Uy là gì?

januar 1
februar 2
mars 3
april 4
Kan 5
juni 6
juli 7
august 8
september 9
oktober 10
november 11
desember 12