Học các tháng bằng tiếng Việt

Học các tháng bằng tiếng Việt

Các tháng trong tiếng Việt là gì?

tháng Giêng 1
tháng hai 2
bước đều 3
tháng tư 4
Có thể 5
tháng Sáu 6
tháng Bảy 7
tháng Tám 8
Tháng Chín 9
Tháng Mười 10
tháng Mười Một 11
tháng 12 12