Tìm hiểu các tháng ở Gujarati

જાન્યુઆરી 1
ફેબ્રુઆરી 2
કુચ 3
એપ્રિલ 4
મે 5
જૂન 6
જુલાઈ 7
ઓગસ્ટ 8
સપ્ટેમ્બર 9
ઓક્ટોબર 10
નવેમ્બર 11
ડિસેમ્બર 12
By clicking ”OK”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.