Các phần bằng tiếng Anh

Các phần bằng tiếng Anh

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Anh?

Spring
Spring (Mùa xuân)
Summer
Summer (Mùa hè)
Autumn
Autumn (Mùa thu)
Winter
Winter (Mùa đông)